Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Handelsbedrijf Postma te Sumar.

Definitie
In deze algemene – en leveringsvoorwaarden word onder “koper (of opdrachtgever ) “ verstaan de persoon , aan wie een aanbieding met Verwijzing naar deze voorwaarden blijkens de adressering is gericht En/of met wie met verwijzing naar deze voorwaarden , een overeenkomst is aangegaan , en onder “verkoper {of opdrachtgever}”, Handelsbedrijf Postma .

Toepasselijkheid
Deze algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en orderbevestigingen van verkoper en daaruit voortvloeiende overeenkomsten . Acceptatie van de offerte van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoop– en leveringsvoorwaarden.

offertes en orderbevestigingen
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten .Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard , heeft de verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

prijs
Indien de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten de macht van verkoper een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is de verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert.

aflevering
1, Opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen– gekomen. Bij eventuele niet- tijdige aflevering dient de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2, Indien de koper verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, bv verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening gebracht.

Leveringen :

Wij leveren in de drie noordelijke provincies : Friesland , Groningen en Drente 

Deelleveringen
Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geld niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Afnameverplichting
De koper is verplicht de gekochte zaken te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Aanverwante artikelen 

( De aanverwante artikelen dienen als aanvulling of voor de bevestiging van de bij passende artikelen BV . schuttingen )

Reclames
*de koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten: of de juiste zaken geleverd zijn. Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bij- voorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen: of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden .
*worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, Dan dient de koper deze binnen (8) dagen na aflevering (schriftelijk) aan de verkoper te melden.

Emballage
*meermalen bruikbare emballage wordt door de verkoper tegelijk met geleverde goederen afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
*voor op kosten van de koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur gezonden.
*in afwijking van het in de vorige leden bepaalde Is de verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.

Betaling
*tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Of bij grote bedragen in termijnen te betalen .
*indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn bij de verkoper is ontvangen, is de koper van rechtswege in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van 1 % per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldatum zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigd bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buiten- gerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten ,welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien de verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door koper in aanmerking.

Eigendomsvoorbehoud
*de door de verkoper geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
*de tegenprestatie met betrekking tot geleverde of te leverende zaak zelf *de tegenprestatie met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst door de verkoper verrichte of te verrichte diensten.
*eventuele vorderingen wegen niet- nakoming door de koper (een) koopovereenkomst(en).
*het is de koper toegestaan de door de verkoper geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering door te verkopen.
*indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die die zaken voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van de door hem aan de verkoper verschuldigde per dag.
*indien derden enig recht op de onder eigendoms- voorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Garantie
*Slechts wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen garandeert verkoper dat de door haar verkochte zaak vrij is van ontwerp,- materiaal, - fabrieksfouten. *in het hiervoor in lid 1 genoemde geval heeft de koper het recht op herstel van de zaak, dan wel, indien herstel op bezwaren stuit, op levering c.q. toezending van een nieuwe zaak of onderdelen daarvan, zulks naar keuze van verkoper.
*voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde geld de aansprakelijkheidsregeling zoals opgenomen in artikel “aansprakelijkheid”.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Verkoper is echter ten volle aansprakelijk voor De schade indien sprake is van opzet of schuld van de verkoper, of diens mede verkoper of diens leidinggevende ondergeschikten.

Insolventie
Indien de koper in staat van faillissement is verklaart of eigen faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd, indien de ontvanger der belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van de koper, indien koper besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfsbeëindiging, indien koper zijn schuldeisers een akkoord aanbied of indien koper kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft de verkoper het recht iedere overeenkomst met koper zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Toepasselijk recht, geschillen *alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
*eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Wijzigingen van de voorwaarden
Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden Aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

© 2018 - 2024 Handelsbedrijf Postma.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel